Saturday, November 15, 2014

Linux Commad: คำสั่งตรวจสอบ wireless

คำสั่งตรวจสอบ wireless
ls /sys/class/net    ใช้สำหรับตรวจสอบ interface 
sudo ip link set dev [wifi interface] down    ใช้ปิด interface นั้น ๆ 
sudo dhclient -r [wifi interface]    เรียกให้ dhcp server assign ip address ใหม่ อีกครั้ง 
sudo ip link set dev [wifi interface] up   เปิด interface นั้น ๆ 
sudo iwlist [wifi interface] scan     ใช้ scan wireless ในบริเวณ นี้ 
คำสั่งสำหรับการ ต่อ wireless แบบต่าง ๆ 
sudo iwconfig [wifi interface] ap [whatever you found for the MAC address  ใช้กรณีที่ connect ผ่าน MAC address]
sudo iwconfig [wifi interface] essid [whatever you found for essid ใช้กรณี connect ผ่าน ชื่อ wireless ]
sudo iwconfig [wifi interface] freq [whatever you found for frequency ใช้กรณีผ่านความถี่]
sudo dhclient [wifi interface]  สั่งให้ dhcp กำหนด ip address 

การกำหนด channel ของ wireless สำหรับเครื่องร่นเก่า จะไม่เห็น channel 12 - 13 

Tuesday, November 11, 2014

3 สิ่งที่นักปั่นจักรยานควรมี

ความทนทาน (Endurance) - คือความสมารถที่จะทำอะไรก็ตามได้นานๆโดยไม่รู้จักเหนื่อย เมื่อยล้า ถ้าในกีฬาจักรยานก็เรียกว่าความอึดนั่นเองครับ ความทนทานจะใช้เวลานานที่สุดในการสร้างและสะสม ร่างกายจะใช้เวลานานหลายปีกว่าที่จะสะสมปริมาณได้มากและเพียงพอสำหรับนักจักรยานทุกประเภท ทุกชนิด
ความแข็งแรง (Strength) - คือความสามารถในการออกแรงต่อบันไดเพื่อให้เกิดแรงบิดที่ขาจานไปหมุนเฟืองทำๆให้จักรยานเคลื่อนที่ให้ชนะแรงต้านต่างๆเช่นแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม การฝึกสร้างความแข็งแรงก็คือ การฝึกเพื่อให้เราสามารถออกแรงกดบันไดให้ได้แรงขึ้นหรือปั่นได้เกียร์หนักขึ้น เมื่อความแข็งแรงมาพร้อมกับความทนทาน เราจะปั่นได้ไกลขึ้นและเร็วขึ้น การฝึกส่วนนี้ในช่วงแรก เราจะฝึกโดยการเล่นเวท เทรนนิ่ง แล้วค่อยเปลี่ยนไปฝึกบนจักรยานจริงในช่วงหลัง
ประสิทธิภาพ (Efficency) - ภาษาจักรยานคือการปั่นให้เนียนและนิ่ง หมายความว่าเป็นการ ปั่นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ใช้แรงน้อยแต่ได้งานหรือความเร็วมากกว่าคนอื่นเช่น เทคนิคการปั่นลูกบันได การเข้าโค้ง การขี่ขึ้นเขา ลงเขา การปั่นเป็นกลุ่ม การsprint ท่านั่งในการปั่น อื่นๆ การฝึกส่วนนี้ส่วนมากจะเป็นการฝึกปั่นเกียร์เบารอบขาสูงๆ การฝึกปั่นขาเดียว การฝึกเข้าโค้งและออกจากโค้งทั้งทางราบและบนเขา ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ได้รับการฝึกฝน ฝึกๆๆ และก็ฝึก จนทำให้ได้เป็นปกติครับ