Thursday, June 22, 2017

Ubuntu เก่า ๆ แต่อยากจะ update เป็นของใหม่

การ update Ubuntu (16.04) --> 17.04 
     วันเบื่อ ๆ Ubuntu 16.04 ที่ค่อนข้างช้า (อาจจะเป็นเพราะเครื่องคอมฯ ตัวเอง ที่อายุ 10+)  เลย ทำการ update สักหน่อย รายละเอียดดังนี้

  1. ทำการ check ก่อนว่าใช้ Ubuntu version อะไร   
    1. คำสั่ง  lsb_release -a  
  2. ทำการ update ให้ใช้ package ใหม่ล่าสุดก่อนที่จะทำการ update 
    1. sudo apt update && apt upgrade
    2. sudo do-release-upgrade -d  
ป.ล. กรณี upgrade ข้ามหลายรุ่น จะต้องทำการ update ทีละขั้น 16.04 > 16.10 > 17.04 เป็นต้น 

No comments: